VAS Corporation ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Viện KITECH, Công ty J Tech và Công ty Kid Soft

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, VAS Corporation đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Viện KITECH, Công ty J Tech và Công ty Kid Soft.